Kanoge – Mục lục

Page

Arc I : Cơn ác mộng mang lớp định mệnh

 • Prologue: Tình trạng tương lai
 • Chapter 01: Mở đầu của cơn ác mộng
 • Chapter 02: Chỉ còn chúng ta
 • Chapter 03: Súng và một tên đần
 • Chapter 04: Xe và những tên gan dạ
 • Chapter 05: Thiên thần giữa bầy đột biến. Cậu ấy đã chính thức bị đỗ
 • Chapter 06: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (1)
 • Chapter 07: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (2)
 • Chapter 08: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (3)
 • Chapter 09: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (4)
 • Chapter 10: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (5)
 • Chapter 11: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (6)
 • Chapter 12: Nguồn thực phẩm cạn kiệt (7)
 • Chapter 13: Vaccine tạm bợ
 • Chapter 14: Tạm biệt!
 • Phụ chương: Những con người phá bỏ quy luật

Arc II : Du hành

 • Chapter 15: Đâu thể ở yên một chỗ mãi được
 • Chapter 16: Frostrey, căn cứ bất khả xâm phạm
 • Chapter 17: Bỏ rơi và bị cách ly
 • Chatper 18: Kanoge xâm nhập
 • Chapter 19: Anh ta là người ảnh hưởng
 • Chapter 20: Esper
Advertisements